Latterlig Twitter

Nå har standup inntatt Twitter.

Er det mulig å være morsom på under 140 tegn? Ja, mener den britiske komikeren Tiernan Douieb, som mandag denne uken lanserte hjertebarnet Twitter Comedy Club - hvor brukerne er fri til å komme med sine LOLs, ROFL og smileys for å vise hva de synes om bidragene.

Ni kjente britiske komikere var i sving da den første komikvelden ble arrangert online like etter lanseringen. Disse hadde ti minutter hver til å twitre morsomheter som ikke måtte være over 140 tegn - som er det absolutte maksimum i meldingene på det populære nettsamfunnet Twitter.

Noen av meldingene som kom inn var som følger:

I'm Terry Witter, the inventor of Twitter. I'm here with my friends Frank Acebook, Mike Yspace and Stephen Fry.

We even wrote a sketch about Twitter. Unfortunately the cast is too big.

It's got 140 characters in it. Just joined PornTwitter. I've now got nearly 400 swallowers.


– Perfekt medium

Ifølge arrangørene er Twitter Comedy Club som en vanlig komi-kveld. Den eneste forskjellen er at verken du eller komikerene trenger å forlate huset, at det er gratis å komme inn - og at det ikke er forbud mot røyking.

– Twitter er et perfekt medium for kjappe morsomheter. 140 tegn er akkurat passe for å skrive inn noe kjapt og presist som får folk til å humre. For komikere er det det perfekte utstillingsvindu, forteller inititativtager Tiernan Douieb.

Tekniske utfordringere

Douieb anslår at rundt 7000 personer verden over fulgte med på den første komikvelden på Twitter, og sier at tilbakemeldingene har vært gode.

– Vi hadde imidlertid et par problemer vi vil forsøke å løse. Det ene er at det eksisterer en maksgrense for hvor mange meldinger du kan sende i løpet av en time. Dersom du går over denne grensen, blir kontoen din sperret resten av timen. Det var litt problematisk de gangene det skjedde midt i akten, men heldigvis klarte vi å komme oss rundt ved å opprette en ny konto.

– Et annet problem var avbrytelser fra publikum. Det kan sammenlignes med fulle folk som kommer ramlende inn på scenen. Vi trenger en Twitter-utkaster, forteller Douieb, som er sikker på at det vil komme flere slike show i tiden framover.

And here's an (admittedly slightly clunky) translation via a google translation tool...

Ridiculous Twitter Now the stand admitted Twitter.

Is it possible to be fun for under 140 characters? Yes, says the British comedian Tiernan Douieb, as Monday this week launched the child heart Twitter Comedy Club - where users are free to come with their LOLs, ROFL and smileys to see what they think about the contributions.

Nine well-known British comedian was in the swing when the first komi evening was arranged online shortly after its launch. They had ten minutes each to twitre fun things that do not have to be over 140 characters - that is the absolute maximum in the messages on the popular network Twitter.

Some of the messages that came in were as follows:

I'm Terry Witter, the inventor of Twitter. I'm here with my friends Frank Acebook, Mike Yspace and Stephen Fry.

We even wrote a sketch about Twitter. Unfortunately the cast is too big. It's got 140 characters in it.

Just joined PornTwitter. I've now got nearly 400 swallowers.


– Perfect Medium

According to the organizers is Twitter Comedy Club as a regular komi-night. The only difference is that neither you or comedian needs to leave the house, that it is free to enter - and that there is no prohibition against smoking.

– Twitter is the perfect medium for fast fun. 140 characters are exactly fit to write something quickly and precisely that draws people to chuckleworthy feature. For a comedian, it is the perfect showcase, says inititativ tager Tiernan Douieb

Technical utfordringere

Douieb estimates that around 7,000 people around the world came with the first komi evening on Twitter, and says that the feedback has been good.

– We had a couple of problems we will try to resolve. One is that there exists a maximum limit on how many messages you can send in an hour. If you go over this limit, your account will be blocked the rest of the hour. There was some problem the few times it happened right in the Act, but fortunately we managed to get around by creating a new account.

– Another problem was the interruption from the audience. It can be compared with the full public who come into a spill on stage. We need a Twitter-draft, "says Douieb, who is sure there will be more such shows in the future.

LINK TO ORIGINAL ARTICLE

Click To Go Back